Saksliste årsmøtet fredag 5.juli 2019, kl. 10:00 Sted: Tromsø baptistkirke, Tromsø

Sak. 1/19 - Godkjenning innkalling og saksliste.

Sak 2/19 - Fullmaktskomiteens rapport.

Sak 3/19 – Konstituering

Sak 4/19 – Årsrapporten

Sak 5/19 - Vedtekter

Sak 5/19 – Regnskap

Sak6/19 – Budsjett

Sak 7/19 – Valg

Sak 8/19 – Lese og godkjenne protokoll.

Fullmakter kan sendes til:

Ruth-Hedvig Dagestad Løvdahl

Vargstadveien 23

2619 Lillehammer

E-post:ruthhedvig@hotmail.com

Innen 30.juni

 

Årsrapport 2018 Baptistkvinnene i Norge.

”La oss gjøre det gode og ikke bli trette.”

Til tross for at antallet på kvinnegruppene er blitt færre og kvinnene er blitt betydelig eldre, er engasjementet fortsatt godt. Mange kvinnegrupper arrangerer julemesser/basarer som er med på og bidrar økonomisk til vårt arbeid.

I 2018 har styret hatt 3 styremøter og behandlet 16 saker. Styret 2018 har bestått av : Ruth Bråtveit, leder, ( Vestlandet) Gunn Lisbeth Løvdahl, nestleder, (Sørlandet) Gunnhild Eidberg Lien, sekretær (midt Norge) Heidi Myhre, styremedlem (Nord-Norge) Ruth Hedvig D. Løvdahl, kasserer, (Østlandet) Dailia Taro, styremedlem (Østlandet) Lilly Kringen, styremedlem (vestlandet) Varamedlemmer: Iris Nguyen (vestlandet) Lilijane Falch Johnsen(østlandet) Torgunn Myklebust (sørlandet) I tillegg får lederne for Karen og Chin kvinnegruppene i Norge, invitasjon til å delta på styremøtene.

.

 

Lederkonferansen:                                                                                                               Drammen mars 2018. Baptistkvinnene er medarrangører. Ruth Bråtveit har deltatt i styringsgruppen for lederkonferansen.

Blink. Kafedriften har i hovedsak vært vårt ansvar. Vi hadde to unge damer som sto for hovedjobben i kafeen. Frivillige var også med i år. Ruth Bråtveit var med i styringsgruppen for planlegging av landsmøtet i Stavern. Årets Blink var den siste. Dessverre har oppslutningen ikke vært som det var håpet på og dermed ble den økonomiske belastningen for stor til at det er forsvarlig å arrangere videre.

Kvinneforum. Mellom 90-100 kvinner var tilstede. Vi hadde invitert Salwa Salman fra Betlehem som gjestetaler. Årsmøtet 2018. Baptistkvinnenes årsmøte 6.juli 2018 samlet deputerte fra menigheter, totalt fremmøtte.

Økonomi Regnskapstallene for 2018 viser at fremdeles er et engasjement blant Baptistkvinnene. Driftsinntektene er i 2018 på kr. 369 210 mot kr. 541 739 i 2017, mesteparten av denne differansen er relatert til at 2017 var siste år med full utbetaling fra Studiefondet. Også i 2018 ser vi at det er en dreining av at flere gir gaver uten å øremerke de, og totalt har det kommet inn ca. 17,6 % mer enn budsjettet. Innbetaling av kontingent fra gruppene er blitt redusert igjen i 2018. Det er svært gledelig at gaveinntektene øker i forhold til forrige år, og at bønnedagsofferet ikke har gått ytterligere ned. Salget av Freeset-vesker har fortsatt å gå ned i 2018, det har kun blitt kjøpt nye varer en gang i 2018 resten er salg av varer innkjøpt tidligere år. Det var i 2018 også et overskudd av veskesalget. Renteinntektene har blitt litt redusert i forhold til 2017, men det står i forhold til det generelle rentemarkedet. Driftskostnadene er betydelig lavere enn i 2017, og den reduserte utbetalingen til Studiefondet utgjør mesteparten av dette. 2018 er siste år med utbetaling fra Studiefondet etter Svanhild Nyhus. I 2018 er driftskostnadene er noe lavere enn budsjettert, og dette skyldes i hovedsak mindre inntekter og utgifter på kontoene for Internasjonal misjon og Bønnedagsofferet. Det har heller ikke blitt kjøpt inn så mye fra Freeset som det var lagt opp til i budsjettet. Utbetalinger til egne prosjekter er den desidert største enkeltpost, og har skjedd i iht avtaler og budsjett. Styret har prøvd etter beste evne å holde kostnader til drift og administrasjon så lavt som mulig og iht budsjettet, og har i 2018 holdt seg innenfor budsjettet på de fleste poster. Den posten som har størst overskridelse er kostnadene vedrørende Blink. Dette skyldes mye at det var invitert en gjest hvor reiseutgiftene var forholdsvis høye, og at Blink 2018 gikk med underskudd hvor Baptistkvinnene fikk sin del av dette. Netto driftsresultat viser underskudd på kr. 33 104 mot et budsjettert underskudd på kr. 71 500. Årsresultatet viser underskudd på kr. 10 957. Renteinntektene, inkludert renter fra Langesundfondet, bidrar til å redusere underskuddet. Egenkapital pr. 31.12.2018 er kr. 1 099 172. Herav utgjør «fri» egenkapital kr. 40 411 mens de ulike fondene utgjør resten, kr. 1 058 761. Kvinneforbundets egenkapital er fortsatt god, selv om den også i 2018 er blitt redusert, og er et godt utgangspunkt for videre misjonsengasjement.

 

Misjonsprosjekter
: På årsmøtet 2017, ble prosjektene vedtatt. De går over 3 år.      Sierra Leone: Kampen mot kjønnslemsting og vold i hjemmet.                                          Kongo: Vedlikehold av fødestuer og mor/barn fokus.                                                        Libanon: Vi bidrar med økonomisk støtte til en avd. i organisasjonen LSESD. Hovedfokuset er barn med spesielle behov.                                                                          EBWU:. Vi bidrar økonomisk til et fond som gjør at kvinner i Europa med en vanskelig økonomi får mulighet til å reise på konferanser.                                                                                                               Gaven fra Svanhild Nyhuus. 2018 er altså siste gangen det betales ut penger til studentene. Gunnar Jan Eines har vært vår utsending og har hatt jevnlig kontakt med studentene i Kongo. Det er fint å vite at gaven fra Svanhild Nyhus har bidratt til at kvinner i Kongo kan få en god utdannelse.

Oppmuntringsgaver.
 En flott måte og inspirere og oppmuntre til arbeid som blir gjort, både i utlandet og her i Norge.                                                                                              Baptistkvinnene har i år gitt støtte til: Kongo, symaskiner til opplæring i søm i skolen i skolen, 10.000,- Moldova 30.000,-

Freesetvesker. 
 Også dette året har Baptistkvinnene solgt vesker som er importert fra India. På denne måten har flere hundre prostituerte kvinner fått et nytt liv i frihet fra undertrykkelse, tvang og fattigdom. Overskuddet av veskesalget går til arbeid blant kvinner. Synnøve Gåsvær Angen importerer og distribuerer veskene for videresalg. Fokus. Baptistkvinnene er medlem i Fokus, forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Ruth Hedvig D. Løvdahl er kontaktperson.

Kvinnestevner/konferanser: Baptistkvinnene i Nord har sine konferanser på Rivermont. I september 2018 var nærmere 50 damer samlet. Grete Jarlesdatter Vangstad og Ingfrid Mundal var hovedtalere. Ruth Bråtveit deltok på konferansen.                                    20-23 september ble det arrangert europakonferanse i Lviv, Ukraina. Inkludert årsmøte med valg. Det var i regi av EBWU. Et flott fellesskap der kvinner i fra mange land var samlet. Ruth Bråtveit deltok på konferansen

Bønnedagen: Ble arrangert mandag 4.november. Programmet i år var forberedt av Baptistkvinnenes union i Det Sørvestlige Stillehavet (BWUSWP) Det er en fin ting at vi kan ha et slik åndelig fellesskap på tvers av Landegrenser og store avstander.

EBWU: På årsmøtet i Lviv ble det valgt et nytt styre. Det nye styret består av Fabienne Seguin, Frankrike, President. Ruth Madarova, Slovakia, vise President. Alexandra Anderson, Wales, sekretær. Ligita Bodniece, Latvia, kasserer. Siham Daoud, Libanon, medlem. Cristina Pokidko, Moldova, medlem.

Hjemmesiden: web adr. baptistkvinnene.com. Oppfordring: bruk, og send inn bilder, rapporter etc.                                                                                                                          Facebook: Vær med å dele for å nå ut til flere.                                                                               Takk.
 Styret takker alle foreninger og aktive kvinner for deres engasjement og bidrag, slik at Baptistkvinnene også i 2018 har fått være til hjelp og støtte og har kunnet gjøre en forskjell for mange kvinner og barn rundt om i verden.                                                 Gud velsigne dere alle.                                                                                                                   For styret. Ruth Bråtveit

 

 

Styremøte i Baptistkvinnene i Drammen 10 og 11.nov 2017 

 

Sak 11/17 : Konstituering: Leder Ruth Bråtveit, nestleder: Gunn Lisbeth Løvdahl, kasserer: Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, sekretær: Gunhild E. Lien. Styremedlemmer: May Dahlø, Heidi Myhre og Dahilia Taro. 

Varamedlemmer: 1. Lilly Kringen 

                            2. Arnhild Edvardsen 

                            3. Iris Nguyen 

 

 

 

Sak 12/17: evaluering av Blink: 

 • Mange synes det er for lite variasjon i sang og musikk, både allsang og fra scenen 

 • Lite vellykket med oppdeling av plassering av de som bodde i campingvogn o.l. 

 • Bra at vi bruker våre egne pastorer på kveldsmøtene, og Sjødin var bra.  

 • Hvor detaljert tema skal talerne i kveldsmøtene få fra arrangørene av Blink? 

 • Kvinneforum: vi er veldig fornøyd med foredraget til Linda Helen Haukland om Hans Nielsen Hauge 

 • Kafédriften: det er mye å gjøre for noen i styret i kaféen og salgsteltet (Freeset) 

 • Årsmøtet: et godt årsmøte 

 

Sak 13/17: Lederkonferansen 2018: 

- Vi skal fortsatt være medarrangør med det ansvaret det innebærer 

- Lage nye brosjyrer som presenterer prosjektene og bilder på en skjerm 

 • Skapt til fellesskap er tema for DNB gjennom 2018 i lederkonferansen, Blink o.l. 

 • Vi har ikke styremøte samtidig med lederkonferansen.  

 

Sak 14/17: Blink 2018 

 • Kafédrift: Dailiah synes det gikk bra å ha ansvar for kafédriften. Men det må sørges for at hun har fri til å være med på vårt årsmøte. Driften ellers gjør vi som tidligere. Det var en god idé å sende SMS til alle som hadde meldt seg på om å ha med kake for salg.  

 • Kvinneforum: Det bør gå på omgang å ha ansvar for å lede kvinneforum. Ruth (leder) ønsker å invitere Salwa og Nihad Salman, pastorpar i Evangelical church i Betlehem til å delta.  

Sak 15/17: regnskap: 

- Ruth Hedvig hadde en gjennomgang av tallene pr.dd. 

- Ang. oppmuntringsgavene, de må ikke deles ut hvert år hvis det ikke er  

aktuelle kandidater.  

- Underskuddet er p.t 118.000,- men det pleier å komme inn på inntektssiden  

slutten av året etter julemesser o.l.  

 

Sak 16/17 Nasjonal kvinnekonferanse i 2018/2919 på Rivermont 

- Skal vi ha det? 

- Kan vi bli invitert til kvinnehelg som Baptistkvinnene i Nord- Norge  

arrangerer 7-9 september 2018? Vi stiller oss positivt til å være med på og  

bidra økonomisk til det arrangementet. Styret for Baptistkvinnene i N-N har  

styremøte i februar der de avgjør om den utvides til å gjelde hele landet.  

 

Sak 17/17: Ev. vedtektsendring: vi drøftet en endring i antall år leder velges for i § 6 i vedtektene. Formålet er at leder skal få bedre tid til å sette seg inn i sakene. Forslag: Leder velges separat av årsmøtet, for to år om gangen.  

Endringene som ble gjort i årsmøtet 2017 under sak 5 sendes ut til foreningene. Det blir en ny sak på årsmøtet 2018 for å gjøre den paragrafen språklig riktig. 

 

Sak 18/17: Ev: oppmuntringsgave foreslås gitt til kvinnegrupper i Betlehem og  

Ramallah. Dette tar vi opp igjen på neste styremøte.  

- Hvordan kan vi øke oppslutning og engasjement for prosjektene våre  

og arbeidet generelt? Vi må ha materiell i form av brosjyrer, og være  

aktive i våre menigheter/distrikt. Vi kan ha kontakt pr.tlf. og besøk. 

- Antall debuterte pr. gruppe går fram av vedtektene 

- EBF-kongress i Norge: Baptistkvinnene går ikke med som medarrangør  

av kongressen, det har vi ikke kapasitet til. Men vi blir med som frivillige  

og oppfordrer kvinner til å delta.  

 

 

Ruth fortalte til slutt fra konferanse på Kypros arrangert av EBWU med fokus på Midtøsten.  

 

 

Gå gjerne inn på vår FB-side og «like» den! 

Nye prosjekter som skal foreslås støttet fra 2021, bør komme til styret høsten 2019.

Referat Årsmøtet 7.juli 2017

 Årsmøte for Baptistkvinnene 7/7-17 i Stavern

Styreleder Ruth Bråtveit ønsket velkommen med Salme 121.

Sak 1/17: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent som framlagt.

Sak 2/17: Fullmaktskomitéens rapport.

30 debuterte fra 20 menigheter. Totalt 47 frammøtte.

Sak 3/17: Konstituering.

Ordstyrer: Kristin Aa. Krunenes

Viseordstyrer: Kirsten Åkervik

Sekretærer: Mona Holtet Atayo og Gunhild E. Lien

Protokoliunderskrivere: Inger-Grethe Wium og Synnøve G. Angen

Sak 4/17: Årsrapport. Ruth Bråtveit ia fram styrets rapport for 2016.

Kommentarer: der det står "kvinneforbundet" endres dette til Baptistkvinnene.

Ordet "vanskeligstilte" endres til "kvinnerelaterte formål". Rapporten ble godkjent med disse endringene.

Sak 5/17: Vedtektene. Skrive- og formuleringsfeil endres. Paragraf 5: "innen" settes inn

mellom "styret" og "l.mars". Paragraf 2: representert i DNBs samarbeidsråd" byttes ut med "medarrangør i lederkonferansen og Blink". Vedtektene ble

vedtatt.

Sak 6/17: Regnskap. Regnskapet ble lagt fram av Ruth Hedvig D. Løvdahl.

Regnskapet ble tatt til etterretning.

Sak 7/17: Diskusjon rundt pengebruk.

- Bruk av ikke øremerkede inntekter bør kunne brukes til samarbeidspunkter med Baptistsamfunnet og Ung Baptist

- Lederkonferansen og Blink er viktige kontaktpunkter som vi bør være med på

- Noen grupper sender, ikke øremerkede penger, som kan brukes til administrasjon og styrets arbeid

- Vår rolle som medarrangør i lederkonferansen og Blink er ikke tilstrekkelig verdsatt

Sak 8/17: Budsjett. Revidert budsjett for 2017 ble saldert med et underskudd på 85,00d,- kr. Budsjett 2018: det budsjetteres med et underskudd på 105.000,-kr. Budsjettene ble vedtatt.

Sak 9/17: Prosjektene 2018 — 2020.

- Lise Kyllingstad, misjonsleder i DNB, orienterte om arbeidet i Kongo. Unge jenter som har fått barn etter voldtekt fikk ikke lenger gå i kirkesamfunnets skoler. Disse kvinnene får nå fullføre utdanningen etter en endring i denne praksisen. Vårt arbeid gir nå unge kvinner like muligheter som unge menn.

Prosjektet vedtatt m/75.000,- kr. pr. år i 3 år.

- Bente Sandtorp orienterte om arbeidet i Libanon og et møte med Nabit Costa, leder for LSESD {Lebanese Society for Educational and Social Development). Baptistene i Libanon har et tilbud til barn med spesielle behov fra utredning til oppfølging av barn og veiledning av personale. Dette trenger de midler til.Prosjektet vedtatt m/50.OOO,- kr. pr. år i 3 år.

- Synnøve G. Angen orienterte om et fond som er opprettet av EBWU. Dette fondet yter støtte til kvinner/kvinnegrupper i forbindelse med del-tagelse på konferanser. Prosjektet vedtatt m/25.000,- kr. pr. år i 3 år.

- Prosjektet i Siera Leone videreføres i 3 nye år med 50.000.- kr pr. år.

- Totalt 200.000,- kr/år.

Sak 10/17: Oppmuntringsgaver Forslag på 10.000,- kr. til hhv.:

- Tone Blix Mælands arbeid i Thailand

- Gatekirka i Harstad

- Karenkvinnenes konferanse 2017

- Støtte til 2 pastorpar i Kambodsja som har ansvaret for hhv. 14 og 18 barn i barnehjem

Forslagene ble vedtatt.

sak 11/17: valg. På valg:

Styret:

Ruth Bråtveit, Vestlandet, gjenvalgt for I år

Ruth Hedvig D. Løvdahl, Østlandet, gjenvalgt for 3 år

Heidi Myhre, Nord Norge, gjenvalgt for 3 år Dailia Taro, Karen, gjenvalgt for 3 år

Varamedlemmer til styret:

Lilly Aardal Kringen, Arnhild Edvartsen, Iris Ngun: gjenvalgt for 1 år.

Valgkomité:

Alma Voll, Nord Norge, gjenva'gt for I år

Unni Thorbjørnsen, Sørlandet, gjenvalgt for I år

Signhild Storlien Lund, Midt Norge, gjenvalgt for I år

Mona Holtet Atayo, Østlandet, gjenvalgt for 1 år

Kristin Aasheim Krunenes, Vestlandet, gjenvalgt for 1 årGunhild Eidberg Lien/Mona Holtet Atayo. Sekretærer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøterapport

 

 

Årsrapport 2016

Baptistkvinnene i Norge.

”La oss gjøre det gode og ikke bli trette.

Dette året har det vært fokus på at Baptistkvinnene har vært en selvstendig organisasjon i 100 år. Det ble litt markering på Blink, men den store feiringen av oss forgikk i Trondheim. Over 100 damer fra nord, sør, øst og vest kom. Vi hadde internasjonalt besøk også. Arrangementskomiteen hadde gjort en fantastisk jobb med å lage fest og alvor som gjorde sitt til at jubileumet ble en minnerik og ikke minst inspirerende feiring av oss selv.

Misjon er fortsatt vårt hovedfokus. Det er fortsatt mange kvinnegrupper og enkeltpersoner som arbeider aktivt og trofast. I Mange land i verden har innsamlende penger gjort en forskjell for kvinner og barn. Vi retter en stor takk til alle som har stått på og arbeidet for å gjøre en forskjell. Vi Baptistkvinnene vil fortsatt være med og gjøre en innsats for misjon både hjemme og ute.

I løpet av året har styret hatt 3 styremøter og behandlet 57 saker.

Styret 2016 har bestått av :

Ruth Bråtveit, leder, ( Vestlandet)

Gunn Lisbeth Løvdahl, nestleder, (Sørlandet)

Gunnhild Eidberg Lien, sekretær (midt Norge)

Heidi Myhre,styremedlem (Nord-Norge)

Ruth Hedvig D. Løvdahl, kasserer, (Østlandet)

Dailia Taro, styremedlem (Østlandet)

Mai Dahlø, styremedlem (Østlandet)

Varamedlemmer:

Lilly Kringen (Vestlandet)

Arnhild Edvardsen (østlandet)

Iris Nguyen (vestlandet)

I tillegg er lederne for Karen og Chin kvinnegruppene i Norge deltagere på styremøtene.

Lederkonferansen i Drammen mars 2016. Baptistkvinnene er medarrangører. Ruth Bråtveit har deltatt i styringsgruppen for lederkonferansen.

Blink. Kafedriften er i hovedsak vårt ansvar. Vi hadde to unge damer som sto for hovedjobben i kafeen. Frivillige var også med i år, men ikke i den store skalaen som før.

Ruth Bråtveit er med i styringsgruppen for planlegging av Blink .

Kvinneforum. 80-90 kvinner var tilstede. Sissel Østlien hadde fokus på vår identitet som kvinner.

Årsmøtet 2016. Baptistkvinnenes årsmøte 8.juli 2016 samlet 23 deputerte fra 12 menigheter, totalt 56 fremmøtte.

Ruth Bråtveit ønsket velkommen.

Økonomi
Økonomi

Regnskapstallene for 2016 viser at fremdeles er stort engasjement blant Baptistkvinnene.

Driftsinntektene er i 2016 på kr. 951.927 mot kr. 524.619 i 2015, av dette er kr. 444.131 relatert til Baptistkvinnenes 100-års feiring i 2016.

Også i 2016 ser vi at det er en dreining av at flere gir gaver uten og øremerke de, og totalt har det kun kommet inn 64,7 % av budsjettet. Innbetaling av kontingent fra gruppene er i 2016 blitt redusert.

Salget av Freeset-vesker har gått noe bedre i 2016, og overskuddet er også blitt bedre enn forrige år.

Renteinntektene har blitt redusert i forhold til budsjettet, p.g.a. endringer i renten og at egenkapitalen er redusert.

Driftskostnadene viser en god del høyere tall enn i 2016 og litt høyere enn budsjettert. Kostnadene til Jubileumshelgen utgjør mye av dette.

Etter utgiftene til Jubileumshelgen, er utbetalinger til egne prosjekter er den desidert største enkeltpost, og har skjedd i iht avtaler og budsjett. Styret har prøv etter beste evne å holde kostnader til drift og administrasjon så lavt som mulig og iht budsjettet, men som regnskapet viser er ikke dette alltid så lett.

Netto driftsresultat viser underskudd på kr. 123.105 mot et budsjettert underskudd på kr. 118.750.

Årsresultatet viser underskudd på kr. 92.580 Renteinntektene, inkludert renter fra Langesundfondet, bidrar til å redusere underskuddet.

Egenkapital pr. 31.12.2016 er kr. 1.360.834. Herav utgjør «fri» egenkapital kr. 97.030 mens de ulike fondene utgjør resten, kr. 1.238.004.

Baptistkvinnenes egenkapital er fortsatt god, selv om den også i 2016 er blitt redusert, og er et godt utgangspunkt for videre misjonsengasjement.

 

Misjonsprosjekter


På årsmøtet 2016 ble det vedtatt at vi fortsetter våre langsiktige prosjekter i Sierra Leone, Kongo og Burma, for et år. Så vil årsmøte 2017 vedta hvilke prosjekter vi skal fortsette med, eller om vi skal gå for noen nye. Styret vil komme med forslag.

Sierra Leone: Kampen mot kjønnslemsting og vold i hjemmet.

Kongo: Fødestuer og mor/barn fokus.

Karenprosjektet: Lunsjpakker til barnehagebarn. Chinprosjektet: Støtte til Agape klinikk. En klinikk som gir helsetilbud til mennesker som ikke har råd til det offentlige.

Gaven fra Svanhild Nyhuus. Gunnar Jan Eines er vår utsending og har jevnlig kontakt med studentene i Kongo. Det er fint å vite at vi kvinner her i Norge på denne måten kan være med å bidra til at kvinner i Kongo kan få en god utdannelse.

Oppmuntringsgaver.
En flott måte og inspirere og oppmuntre til arbeid som blir gjort, både i utlandet og her i Norge. Baptistkvinnene har i år gitt støtte til:

EBWU:15.000,-

Sierra Leone, Kvinneforbundet: 5000,-

Kvinneforbundet i Kongo: 10.000,-

Støtte til Kongotur til baptistkvinnenes leder: 15.000,-

BWA WD, konferanse i London: 7.000,-

Sada Malky, konferanse - Baptistkvinnene 100 år: 5.000,-

Pastorskolen i Buta, bøker: 20.000,-

Vær med å fortell om denne muligheten for å få en økonomisk oppmuntring.

Freesetvesker. 
Også dette året har kvinneforbundet solgt vesker som er importert fra India. På denne måten får flere hundre prostituerte kvinner fått et nytt liv i frihet fra undertrykkelse, tvang og fattigdom. Overskuddet av veskesalget går til arbeid blant kvinnerelaterte formål. Synnøve Gåsvær Angen importerer og distribuerer veskene for videresalg.

Fokus. Baptistkvinnene er medlem i Fokus, forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Ruth Hedvig D. Løvdahl er kontaktperson.

Nøkk
Kvinneforbundet er medlem av Nøkk, Norsk økumenisk kontaktforum for kvinner.

Kvinnestevner/ seminarer.
På grunn av vår jubileumshelg i Trondheim valgte kvinnegruppene å prioritere denne istedenfor kvinnestevner.

Bønnedagen.
Baptistkvinnenes bønnedag var mandag 7.november 2016. Mottoet var: « Når vi står opp, skinner han gjennom oss.»

EBWU.
 Synnøve Angen er styremedlem i Ebwu styre.

Hjemmesiden vår er oppe og går. Håper at vi når flere og flere på denne måten.

Facebook: Postivt. Vær med å dele for å nå ut til flere.

Takk.
Styret takker alle foreninger og aktive kvinner for deres engasjement og bidrag, slik at Baptistkvinnene også i 2016 har fått være til hjelp og støtte og har kunnet gjøre en forskjell for mange kvinner og barn rundt om i verden.

For styret.

Ruth Bråtveit